سورتر طولی

با توجه به شکل هندسی سیب زمینی، هنگام عبور از کاتر، گوشه های سیب زمینی طول و ضخامت کمتری نسبت به برش های دیگر دارد. برای جدا کردن برش های سیب زمینی باید از دو نوع سورتر در خط فرآوری فرنچ فرایز استفاده نمود. یک سورتر برش های سیب زمینی را از نظر طول و دیگری از نظر ضخامت جدا می کند.

سورتر طولی از صفحه های سوراخ دار تشکیل شده است که این صفحات توسط موتور ویبره و یا موتور لنگ به لزرش در آمده و سیب زمینی ها را به جلو حرکت می دهد. سایز سوراخ های روی صفحه ها طوری طراحی شده است که سیب زمینی با طول کوتاه از درون آنها به پایین افتاده و از چرخه تولید خارج شده و سیب زمینی با طول بلند از روی آنها عبور کرده و برای مراحل بعدی تولید به مسیر خود ادامه می دهد.

صفحات قابلیت جدا شدن و نصب آسان برای درجه بندی محصول با طول های متفاوت را دارد. همچنین طراحی خاص این سورتر علاوه بر حرکت روان و منظم سیب زمینی، ضربات متعدد توسط ویبره را تحمل نموده و استهلاک آن را به حداقل رسانده است.


مورد استفاده در