دوزینگ پمپ ( SAPP )

یکی دیگر از ترکیبات موجود در سیب زمینی، آهن می باشد که میزان آن به نوع بذر و زمینی که در آن کشت شده بستگی دارد. ترکیب آهن با اکسیژن منجر به اکسیداسیون شده و این امر باعث تغییر رنگ نامطلوب در سیب زمینی می گردد. با کنترل میزان آهن موجود در سیب زمینی و افزودن فسفات بدون ضرر به مخزن آب که در آن محصول برای مدت کوتاهی قرار دارد، این اکسیداسیون متوقف شده و رنگ مطلوب سیب زمینی حفظ می گردد. جهت ایجاد رنگ طلایی جذاب در هنگام سرخ کردن سیب زمینی می توان این دوز را با دکستروز ( نوعی قند ) ترکیب کرده تا محصولی خوش رنگ و طلایی داشته باشیم. تمامی این فرآیندها در سیستم دوزینگ پمپ برای SAPP انجام می گیرد. کنترل زمان عبور سیب زمینی و دوز افزودنی ها در این دستگاه تاثیر بسزایی در این مهم را دارد.

مورد استفاده در